Hana a Jaroslav - vaše cesta ke změně

Vnitřní duchovní transformace

22.11.2012 10:52

Transformace je v současnosti široce rozebírána. Účelem tohoto textu je udělat určité shrnutí doposud známých informací a poskytnout čtenáři základní návod pro zvládnutí této doby.

            Transformace započala už v roce 1987. Od tohoto roku k nám proudí stále zesilující vesmírné energie, které citliví lidé vnímají. Vše je dáno určitou vesmírnou konstelací působící tak, že dochází k zesilování proudění energie z galaktického středu. Lidstvo je tak připravováno na období maximálního působení, jež se očekává kolem data 21.12.2012.

            Některé zprávy hovoří o třech či čtyřech dnech bez šíření známých energií – tedy také slunečního světla – tedy dny tmy. Hovoří se také o dalších jevech v atmosféře. Tato verze je jedna z možných. V každém případě netřeba vyvolávat paniku. Konec světa se opravdu konat nebude! Spíše se jedná o započetí nové éry lidstva.

            Rád bych obrátil pozornost k vnitřním změnám, jež jsou podstatou transformace a probíhají v současnosti ve větší či menší míře v každém člověku. Pohyb a vývoj lze znázornit např. na duchovní struktuře člověka, jejíž základ je tvořen nižším Já (egem) a vyšším Já. Zde dochází k posunu řízení myšlení a chování z ega na vyšší Já. Nebo jinak řečeno dochází k posunu od myšlení mozkem (raciem) k myšlení srdcem. Toto se projeví v lidské společnosti tak, že původní strach z ostatních lidí bude postupně u jedince nahrazován láskou. Bude docházet ke sjednocování celé lidské společnosti. Tento proces již začal.

Vnitřní změny probíhající v psychické či duchovní struktuře člověka jsou tím podstatným, co se při transformaci odehrává! To zdůrazňuji. V životě člověka jsou totiž podstatné jeho vlastní myšlení a emoce. Realita, kterou prožívá, je pak odrazem jeho myšleni. Při přeměně negativního myšlení na pozitivní dochází také k pozitivním změnám v lidském životě. Zde je primární, jak nahlížíme sami na sebe. Za podstatný lze považovat proces postupného přijímaní sebe sama. Znamená to zejména přijetí našich tzv. stinných stránek, které však nejsou vůbec stinné. Jen nám řekli (rodiče a další lidé), že se tímto určitým způsobem nesmíme chovat, a my jsme na to přistoupili. Tak jsme tyto naše aspekty potlačili a zatlačili je do podvědomí. Tento postup je škodlivý, protože všechny naše aspekty (vlastnosti) k nám patří. Jedině s nimi jsme to my. Dochází pak k tomu, že osobnost člověka k sobě přitahuje partnera (i další lidi), jež má tuto vlastnost, kterou jsme u sebe potlačili. Je to tím, že osobnost chce být kompletní (celistvá) a tímto způsobem si „doplňuje“ odmítnuté vlastnosti.

Po přijetí všech našich vlastností (naše zkompletování) se staneme celiství a budeme tak přitahovat lidi podobných kvalit. Odpadne tak nutnost přitahovat lidi, jež nám mají něco doplňovat a přitáhneme pak lidi, které můžeme mít skutečně rádi. To je vize vyústění duchovní transformace. Tento poces již započal. Vývoj se bude stupňovat až do prosince 2012 a dále bude pokračovat i po tomto období. Jsou to procesy sjednocování a spolupráce celého lidstva při řešení všech životních a společenských problémů.

 

 

Doporučení pro současné období

 

            Jak tedy můžeme podpořit náš vzestup? Především doporučuji snažit se o odpuštění – zejména rodičům, lidem blízkým a dalším, o kterých si myslíme, že nám ublížili. Neodpuštěním škodíme sami sobě. Značná část naší energie, kterou bychom mohli věnovat svému osobnímu rozvoji, je tak nevhodně vázána v negativním vztahu k jiným. Je to první krok ke změně našeho vztahu k ostatním lidem.

            Zde se chci zmínit o tématu minulých životů. Tedy k tomu, že naše duše po smrti odchází a později se vrací na Zem v jiném člověku. Není nutné se zabývat našimi proviněními v minulých životech. Stačí vše vyřešit v tomto životě, protože situace, jež jsme nevyřešili v minulých životech, se stále opakují, dokud neprovedeme vše správně. Tedy budou se opakovat i v tomto životě. A možnost správného řešení je nám opět nabídnuta!

 

            O další věci jsem se již zmínil. Jedná se o přijímání – sebe sama a také o přijímání všeho, co se nám děje. Je to naše karma, kterou je třeba si odžít. Pokud budeme klást odpor při prožívání, nebude karma odžívána a my se nebudeme vyvíjet. Karma je dána tím, co jsme udělali nesprávně v minulých a tomto životě. V průběhu života vytváříme negativní akce vůči lidem (myšlenky, chování), které se nám vracejí jako reakce od jiných lidí. Jsme takto postupně testováni, jestli jsme se již pozitivně změnili. V souvislosti se vzestupem se hovoří o posunu lidstva do 5. dimenze. Tam se dostanou ti, kteří se nebudou chovat negativně. Tedy jejichž karma se před tím ukončí. Do 5. dimenze nemohou být propuštěni lidé s negativními postoji, protože zde je přípustné jen pozitivní smýšlení.

 

            V souvislosti s negativním (odporujícím) myšlením chci doporučit známou metodu sloužící k uklidnění – ovládnutí myšlenek. Jde o to, aby myšlenky neovládaly nás, ale my je. Jde zejména o ovládnutí negativního smýšlení. K tomu slouží cvičení meditací. Velmi doporučuji postupně cvičit meditační ovládnutí myšlenek. Myšlenky lze zcela zastavit. Umožní se tak také lepší vyciťování vesmírných energií. Pokud se naučíme ovládat – uklidňovat rozum, zjistíme, že je něco vyššího než je rozum – naše duše a duch. Pomocnými cvičeními mohou být také jóga, tai-či nebo čchi-kung.

 

            Zmíním také méně známý fakt, který ale v souvislosti se vzestupem považuji za důležitý. Připustíme-li existenci duše, lze také připustit existenci duší bez těla – duší zemřelých. Některé duše prostě po smrti fyzického těla neodejdou do Světla, jak by se mělo stát. Tyto duše se pak často přivtělují do těla nebo aury k duším vnímavých lidí. Duše tam pak odčerpávají energii (můžete pociťovat chlad) a ovliňují člověka psychicky. Obecně řečeno – snižují člověku vibrace a snižují jeho šance na vzestup. Pokud si nejste jisti, jestli nemáte přivtělené duše (či jiné entity), spojte se s příslušným terapeutem a nechte si udělat kontrolu, případně duše odvést do Světla, nejlépe nechat udělat trvalé ochranné pole.

 

 

Žití v přítomném okamžiku

 

            Lidé se často zabývají tím, co se stalo v minulosti. Často soudí sebe nebo jiné lidi za to, jak se v minulosti zachovali či jak mluvili. Také rádi vedou hovory na toto téma. Obvykle se témata často opakují. Rozebírají se stále stejné problémy. A k ničemu se nedospěje.

            Lidé se často obávají něčeho v budoucnosti. Třeba nejakého jednání s jinými lidmi. Něčeho v zaměstnání. Říkají si, jak to dopadne? Jejich očekávání jsou často negativní. Přesouvání v mysli do minulosti či do budoucnosti – to je činnost našeho nižšího já – našeho ega. Ve velké většině případů tato „činnost“ nevede k žádnému užitku.

            Lze říci, že minulost ani budoucnost reálně neexistují. Nemůžeme tedy činy v této době žádným způsobem ovlivnit. Zabývání se přemísťováním do minula či budoucna je tedy ztrátou času a energie. Kdy tedy můžeme náš život reálně ovlivnit? Je to teď, v současném přítomném okamžiku. Doporučení tedy je zaměřit se na právě žitý časový úsek, přítomný okamžik.

            V přítomnosti je třeba vytvářet si takové situace, kde budete cítit dostatek a spokojenost (lásku). Na straně druhé se vyhýbat situacím, zprávám a vlivům, které v člověku vytvářejí pocit nedostatku a strachu. Vaše vnitřní spokojenost se pak projeví pozitivně ve vašem životě.

 

            Nechť jsou vám shora uvedená doporučení prospěšná v této době ve vašem osobním rozvoji


 

 Jaroslav Chládek, duchovní terapeut, www.lsvj.cz